Correctness (10)

Vorige week bespraken wij de, in onze ogen, tamelijk merkwaardige nieuwjaarswens
(Company X is wishing you a Happy New Year.
Merkwaardig, omdat dit naar het Nederlands vertaald: “(Bedrijf X) is bezig u een Gelukkig Nieuwjaar te wensen”, zou opleveren. De
eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat dergelijke fouten niet heel vaak door Nederlanders worden gemaakt. Te meer omdat er best wel situaties zijn waarin het mogelijk is om I am wishing te gebruiken; je voert bijvoorbeeld een telefoongesprek, en een derde persoon vraagt wat je aan het doen bent, dan is het meer dan correct te zeggen Oh, I am wishing him a Happy New Year. De betekenis van deze –ing vorm (de Present Continuous) is erg
situationeel gebonden. Net als het verschil in betekenis tussen I work en I am working.
Allebei correct, maar ze betekenen wat anders…

Die andere –ing vorm stelt Nederlanders voor heel wat meer problemen. We hebben het hier over de Engelse gerund (in het Nederlands: gerundium). Hier is (vaak) geen (al dan niet subtiel) in betekenis maar zijn de zinnen domweg FOUT. De volgende (of soortgelijke)
zinnen komen wij vaak tegen en zijn ALLEMAAL FOUT:

  1. We expect entering negotiations next quarter
  2. We recommend to accept their proposal
  3. I look forward to meet you in February
  4. We refuse paying the penalty the American judge told us to pay

Het gaat hier telkens om een verkeerd gebruik van óf de infinitief (het hele werkwoord, in het Engels altijd voorafgegaan door to) zoals in voorbeeld 2 en 3 óf een verkeerd gebruik van de gerund (heel in het algemeen: een werkwoord gebruikt als zelfstandig naamwoord) zoals in voorbeeld 1 en 4. Deze week de regels voor het gebruik van de gerund, en volgende week, om het onderwerp af te ronden, de regels voor het gebruik van de infinitief.

DE REGELS:
De Gerund gebruiken we:
1. Als het werkwoord het onderwerp van de zin is.
Bijv. Arriving late is unacceptable (of Whishing you a Happy New Year is what we want to do)

2. Als een voorzetsel (bijv. on, to, at etc.) wordt gevolgd door een werkwoord
Bijv. Between writing and calling, I drank a cup of coffee..

3.Na vaste uitdrukkingen (onthouden: bijna altijd na een vaste uitdrukking met to)
–  I look forward to … (I look forward to meeting you) (erg vaak voorkomende fout!)
–  I am used to … (I am used to working late)
–  In addition to… (In addition to buying shares in Cisco, I bought shares in IBM.
–  Be committed to … (We are committed to providing sound advice)

4.Na werkwoorden die een voorkeur of een afkeur uitdrukken.
Bijv. I enjoy cooking for friends at the weekend.
Andere werkwoorden in deze categorie: dislike, enjoy, mind/not mind, fancy
NB:
Er is één uitzondering: like kan zowel met de gerund als met het infinitief gebruikt worden (bijv. I like working in the garden en I like to work in the garden.

5.(EN HIER MAKEN NEDERLANDERS BIJNA STANDAARD FOUTEN MEE – ZIE BOVENSTAAND VOORBEELD 2!)  Na de werkwoorden recommend, suggest, advise en consider (zie hiervoor ook Blog: Correctness 3, klik hier)
Bijv. I recommend reconsidering our proposal.

6.Na phrasal verbs (= werkwoord met vast voorzetsel)
Bijv. I gave up warning him again and again.
Andere werkwoorden in deze categorie: carry on, keep up, put off etc.

Bij de werkwoorden remember, forget, stop en regret kunnen we zowel de infinitief als de gerund gebruiken. Maar ook hier geldt opnieuw dat de zin dan een andere betekenis
krijgt…De gerund gebruik je om te verwijzen naar dingen die gebeuren vóór het eigenlijke remembering, forgetting, stopping of regretting:
Bijv. I shall always remember calling him on his birthday/ Stop meeting that client, they are not worth it.
En het infinitief gebruik je om te verwijzen naar dingen die gebeuren ná het eigenlijke remembering, forgetting, stopping of regretting:
Bijv. Please, remember to go to the post office later on/You should remember to call him back this afternoon.

Maar zoals gezegd: over het gebruik van het infinitief volgende week meer. Mocht iemand in de tussentijd wat willen oefenen met de Gerund: klik hier en ga uw gang!!