The Seven Cs of Writing

In de Workshops Legal English Writing Skills staan de Branch Out “7 Cs of Writing” centraal. Deze 7 Cs zijn: Clarity, Correctness, Courtesy, Conciseness, Cohesion, Consistency en Completeness.

Correctness:
Natuurlijk moet iedere goed geschreven tekst ook grammaticaal kloppen. Hieronder vallen de verschillende werkwoordstijden en -vormen, het verschil tussen bijwoorden en
bijvoeglijke naamwoorden,  het gebruik van hulpwerkwoorden, voorzetsels en werkwoorden met vaste voorzetsels etc. Wij willen hier graag opmerken dat een goed/fout gebruik van grammatica in het Engels vaak grotere (inhouds- en betekenis)gevolgen heeft dan in het Nederlands…

Clarity:
Iedere tekst dient een duidelijke structuur te hebben. Structuur op drie niveaus:
duidelijkheid op zinsniveau, op alineaniveau en op tekstniveau. Hieronder vallen o.m. juiste opbouw van een tekst (dwz. welke informatie op welke plaats), het gebruik van kopteksten, de juiste woordvolgorde in een zin, het belang van interpunctie, actief en passief taalgebruik.  

Courtesy: 
Hieronder vallen niet alleen de juiste aanhef en afsluiting in correspondentie, maar ook de diverse gradaties in formaliteit en informaliteit die u met uw relatie wilt onderhouden. Toon & stijl zijn belangrijke onderdelen van deze C. Een goed gebruik van  hulpwerkwoorden als should, could en would maakt uw schrijven vaak een stuk diplomatieker. Daarnaast zal de taal van adviseren en aanbevelen, alsmede het maken van suggesties tijdens Courtesy centraal staan.

Conciseness: 
Schrijf zo compact mogelijk en gebruik niet meer woorden dan er nodig zijn. Vermijd nominalisaties (bijv. gebruik “agree” en niet “reach an agreement”). Gebruik actieve werk-
woordsvormen en probeer de passieve vorm zo veel mogelijk te vermijden. Denk aan KISS (Keep It Short and Simple). Kortom: write to inform,not to impress.

Cohesion: 
Ofwel: samenhang. Onder Cohesion verstaan we de juiste manier van terugverwijzen tussen zinnen en alinea’s, het gebruik van de juiste verbindingswoorden op de juiste plaatsen en hoe zinnen en alinea’s te openen zodat er een direct verband is met de voorafgaande zin/alinea om op deze manier van de tekst één makkelijk te begrijpen geheel is te maken. Er is veel onderzoek gedaan naar Cohesion, en het blijkt dat juist dit hét onderdeel bij uitstek is waaruit men (bijna onmiddellijk) op kan maken of een Engelse tekst door een niet-Engelssprekend persoon is  geschreven…

Consistency: 
Blijf binnen één en dezelfde tekst consistent. Verander niet van stijl of toon, bouw je argumenten telkens op dezelfde manier op, probeer  “elegant variation” vermijden (hoe goed bedoeld ook), en blijf binnen dezelfde tekst vasthouden aan dezelfde spel-
ling. Er bestaan behoorlijk veel verschillen tussen Brits-Engels en Amerikaans-Engels. Beide varianten zijn “correct”, en het ligt geheel en al aan de afnemer van uw diensten, of de huisstijl van uw kantoor welke variant de voorkeur verdient. Alleen: blijf door de hele tekst dezelfde spelling gebruiken (Brits-Engels óf Amerikaans-Engels). Niets zo verwarrend voor de lezer om steeds weer een nieuw gespeld woord tegen te komen, of een of ander juridisch concept nog eens uitgelegd te krijgen maar nu in andere bewoordingen…

Completeness: 
Het spreekt vanzelf dat uw teksten alles moet omvatten wat uw cliënt wil zien. Dit is de enige C waar wij geen training in kunnen geven. Maar als  u bovenstaande Cs allemaal heeft toegepast, moet het bijna wel zo zijn dat het met de 7e C, de C van Completeness, wel goed zit.